USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการ อ.สบปราบ ผู้ประสานงาน : ป.ณัฐนรี 063-9019993
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการ อ.เสริมงาม ผู้ประสานงาน : ป.ภาสินี 063-9017603
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสหอการค้าจังหวัดลำปาง ปี 61 ห้อง Forget me not สวนอาหารปางหลวงการ์เด้นท์ ผู้ประสานงาน : หอการค้า เข้ม 091-1426965
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานประชุมอนุวินัย กจจ.ลำปาง ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานประชุม คอกก.พิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (อบต.) ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประธานประชุม คอกก.พิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ (เทศบาล) ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสหอการค้าจังหวัดลำปาง ปี 61 ห้องฟ้าประทานพร สวนอาหารปางหลวงการ์เด้นท์ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประธานในการปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ห้องประชุมเขลางค์นคร ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.    ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสหอการค้าจังหวัดลำปาง ปี 61 ห้อง Forget me not สวนอาหารปางหลวงการ์เด้นท์ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
14.00 น.   ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็กพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.    ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอสบปราบ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.30 น.   พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.    ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการ อ.สบปราบ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการ อ.เสริมงาม -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสหอการค้าจังหวัดลำปาง ห้อง For get Me not สวนอาหารปางหลวงการ์เด้นท์ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509