USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   (ตรวจเยี่ยม การจำหน่ายสินค้าเกษตรสุขภาพ ช่วงเวลาจัดงาน 11.00-21.00 น.) ลานลำปางหนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ผู้ประสานงาน : สนง.เกษตร สุบิน 087-7178712
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ประชุมซ้อมความพร้อมการตรวจติดตามงานของ มท.2 (นายสุธี มากบุญ) ห้องประชุม ผวจ. -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง และ อ.ศักดิ์ดา สุขวัฒนากร สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าพบ รายงานความก้าวหน้าสับปะรด MD2 การผลิตสับปะรด จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และขั้นตอนในการแปรรูปสับปะรด (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/เกษตรจังหวัด/สหกรณ์จังหวัด) ห้องประชุม ผวจ. ผู้ประสานงาน : ศูนย์วิจัย ฯ กุ้ง 095-6832982
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการ อ.เกาะคา ผู้ประสานงาน : ป.กัลยารัตน์ 063-9019777
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำปาง /โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานประชุม คอกก.พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ.ลำปาง ห้องประชุม สนง.สหกรณ์จังหวัด -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.    ประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง และศูนย์รับแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด ประจำสัปดาห์ ห้องประชุม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ประชุม VTC กกล.รส. มทบ.32 -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.30 น.   ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการ อ.เกาะคา -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเกาะคา -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509