USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประธานพิธีเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ประสานงาน : สนง.สวัสดิการ ฯ ผช.สุวรรณ 081-8846696 ศรีเพ็ญ 086-9215614
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ห้องประชุม ผวจ. ผู้ประสานงาน : แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.30 น.   ให้การต้อนรับ (พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์) ประธานอนุกรรมการ ฯ และร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) ห้องประชุมเวียงละกอน ผู้ประสานงาน : ปค. ป.ลำดวน 063-9019900
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
17.00 น.    ประธานพิธีเปิดงาน "สุดยอดของดี SME เมืองลำปาง" ครั้งที่ 2 ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ขอพบเพื่อหารือราชการ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.15 น.    ร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ ย้าย นำเข้า และค้า วัตถุระเบิด จังหวัดลำปาง ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตชื้อ มี ใช้ ย้าย นำเข้า และค้า วัตถุระเบิด ห้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
14.30 น.   ให้การต้อนรับ (พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์) ประธานอนุกรรมการ ฯ และร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดลำปาง (ก.ช.ภ.จ.ลป.)ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสนง.ปภ.ชั้น4 -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ ย้าย นำเข้า และค้า วัตถุระเบิด จังหวัดลำปาง ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509