USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.31 น.   ประธานเปิดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ หรือ ชุดพื้นเมือง) สวยสาธารณะเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน ผู้ประสานงาน : เกษตรจังหวัด 093-1354499,081-2890065
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.45 น.   ผอ.โครงการชลประทานลำปาง เข้าพบหารือ เรื่อง การออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ห้องปฏิบัติงาน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   นายอำเภอเมืองลำปาง เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คอกก.การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม สนง.คลังจังหวัด -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ผจก.ธกส.สาขาลำปาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง พาณิชย์จังหวัดลำปาง และสหกรณ์จังหวัดลำปาง เข้าพบหารือ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/ 2561 ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นฯ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ ประจำจังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ประธานเปิดการอบรมสมาชิกทหารกองหนุนจังหวัดลำปาง ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๒ หอประชุมอำเภอเสริมงาม ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ ประจำจังหวัด ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิกท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509