USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ออกรายการวิทยุ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลำปาง ผู้ประสานงาน : สวท. ชุติกาญจน์ 089-9529165
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.45 น.   ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) และคณะ ฯ (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) ห้องรับรอง ท่าอากาศยานลำปาง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ จาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
12.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) และคณะ ฯ ร้าน เจ เจ ปาร์ค -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ลงพื้นที่ ร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) และคณะ ฯ ในการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารเย็น กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ฯ (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง) ร้านครัวรันเวย์ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
12.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) และคณะ ฯ ร้าน เจ เจ ปาร์ค -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ลงพื้นที่ ร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) และคณะ ฯ ในการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารเย็น กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ฯ ร้านครัวรันเวย์ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.    รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ จาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
12.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) และคณะ ฯ ร้าน เจ เจ ปาร์ค -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.30 น.   รับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ)และคณะฯกราบสักการะสรีระหลวงพ่อเกษมเขมโก สุสานไตรลักษณ์ อำเภอเมืองลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารเย็น กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ฯ (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง) ร้านครัวรันเวย์ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-   ลากิจ - -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
11.00 น.   รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.00 น.   รอรับคณะฯในตรวจติจตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ม.3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารเย็น กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ฯ ร้านครัวรันเวย์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.45 น.   รอรับ รมช.กระทรวงมหาดไทย และคณะ ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
11.00 น.   รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
12.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน เจ เจ ปาร์ค อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ณ ร้าน เจ เจ ปาร์ค อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
17.30 น.   ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านครัวรันเวย์ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ณ ร้านครัวรันเวย์ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509