USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารเช้า กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ฯ (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองโทนสีขาว) โรงแรมเวียงลคอร -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.29 น.   ร่วมพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองโทนสีขาว) วัดชัยมงคล ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
12.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) และคณะ ฯ วัดชัยมงคล ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ส่ง รัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) และคณะ ฯ เดินทางกลับ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.15 น.   ประธานประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเส้นทางโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2561 วัดท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   รับคณะรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ)และร่วมพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ วัดชัยมงคล ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-   - - -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   รอรับคณะฯ และร่วมพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ ณ วัดชัยมงคล ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.15 น.   รอส่งคณะรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) และคณะ ฯ เดินทางกลับ ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารเช้า กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ฯ โรงแรมเวียงลคอร -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   รอรับคณะฯ และร่วมพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ วัดชัยมงคล ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
12.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) และคณะ ฯ วัดชัยมงคล ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.15 น.    รอส่งคณะรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) และคณะ ฯ เดินทางกลับ ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509