USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เข้าพบ หารือ การดำเนินกิจกรรม "วาดภาพบนกำแพงในพื้นที่กาดกองต้า" ห้องประชุม ผวจ. ผู้ประสานงาน : สุดารัตน์ 086-9209574
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมการเตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง 20 ปี ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานประชุมเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานประชุม คอกก.กลั่นกรองโครงการชุมชนระดับหมู่บ้าน (ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข) ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คกก.พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ (คพรฟ.) ครั้งที่ 7/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.49 น.   ประธานพิธีสรงน้ำพระธาตุปางม่วง ประจำปี 2561 วัดปางม่วง ม.9 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ประธานการประชุมชี้แจงการเข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการและศูนย์รับแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War room) และประเมินสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง รายสัปดาห์ ห้องประชุม รอง ผวจ.ลป -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการ "ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ 2561" ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ร่วมประชุม นขต.ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 ประจำเดือน พ.ค.61 ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.30 น.   ร่วมประชุม รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท.) ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมเร่งรัดการก่อหนี้และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมรับฟังความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนฯ 20 ปี ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ประชุมเร่งรัดการก่อหนี้และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509