USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานการประชุม ปราชญ์ชาวบ้านสาขาต่าง ๆ เพื่อระดมความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ตามแนวทาง 12 วาระ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" ห้องประชุมอาลัมภางค์ สนจ.ยพ.
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุม การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด และ ตำบล จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน สนจ.บค.
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมงานฉลองคล้ายวันเกิดเจ้าแม่สวรรค์ ลำปาง ศาลเจ้าแม่ทับทิม ผู้ประสานงาน : บดินทร์ 083-7638132
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา "โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุม คอกก.บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   หนานชาญ และคณะ เข้าพบหารือ ห้องปฏิบัติงาน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง หารือกรณีร้องเรียนรุกล้ำแม่น้ำวัง บริเวณร้านตาลเดี่ยว ห้องปฏิบัติงาน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2561 วัดท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.30 น.   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.    ร่วมงานฉลองคล้ายวันเกิดเจ้าแม่สวรรค์ ลำปาง ศาลเจ้าแม่ทับทิม -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ร่วมประชุม นขต.มทบ.32 ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมงานฉลองคล้ายวันเกิดเจ้าแม่สวรรค์ ลำปาง ศาลเจ้าแม่ทับทิม -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบ 61 (อ.เสริมงาม, อ.งาว) ห้องประชุม สนจ. -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำปาง ห้องเวียงละกอน ศลก.ชั้น 4 -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบ 61 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3) ห้องประชุม สนจ. -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509