USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานการประชุมผู้บริหารสมาคม มูลนิธิ สโมสร ภาคประชาสังคม และประธานเครือข่าย ห้องประชุมอาลัมภางค์ สนจ.อก
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประธานพิธีโครงการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดเพื่อลดพื้นที่การปลูกพิชเชิงเดี่ยวและการทำไร่เลื่อนลอยแก่เกษตรกรยากจนบ้านทุ่งยาง บ้านทุ่งยาง ม.6 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน แปลงปลูกเบบี้แครอท บ.แม่หมีใน ม.6 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คกก.อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับจังหวัด ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.30 น.   ประธานพิธีเปิดงาน Royal Project : มหัศจรรย์พันธุ์พืชโครงการหลวงจากดอยสู่เมือง ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-    ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
10.00 น.   ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดลำปาง ที่ว่าการอำเภองาว -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัด ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2561 (โครงการชลประทานและปศุสัตว์จังหวัด) ห้องประชุม สำนักงานจังหวัด -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2561(สนง.พมจ.ลป.และพัฒนาชุมชนฯ) ห้องประชุมสำนักงานจังหวัด -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509