USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
17.00 น.   ประชุมร่วมกับ ชมรม อบต. จังหวัดลำปาง ม.12 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง (ตรงข้ามศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง) ผู้ประสานงาน : ท้องถิ่นจังหวัด 089-8512245
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานประชุม คกก.กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีเสวนาระดับภาค (Northern Forum) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ร่วมตรวจสอบพื้นที่การพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย พื้นที่ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานการประชุมพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   รับหนังสือร้องเรียนเรื่องติดตามเร่งรัดการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานจังหวัด -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
11.00 น.   สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ขอหารือ เรื่องร่วมมอบโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ฯ ห้องปฏิบัติงาน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ห้องประชุมอาลัมภางค์ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509