USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ห้องประชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผู้ประสานงาน : สนง.ศธจ.ลป. ผอ.พีรพงศ์ 081-2880605
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (การปลูกสร้างบ้านเรือนราษฎรบุกรุกพื้นที่สาธารณะสามแยกตาลเดี่ยว) ห้องปฏิบัติงาน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง /ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำปาง เข้าพบ หารือ เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ห้องปฏิบัติงาน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น้ำจังหวัดลำปาง ห้องประชุมเขลางค์นคร ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ฟ้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำปาง ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ประธานเปิดการอบรมสมาชิกทหารกองหนุนจังหวัดลำปาง ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๒ หอประชุมอำเภอสบปราบ ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป. มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปางเพื่อสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
15.00 น.    ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำปาง ครั้งที่ 2/2561 ห้องเวียงละกอน ศาลากลางชั้น 4 -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ประชุม Conference มอบแนวทางการลงพ้นที่ ครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ห้องอาลัมภางค์ ศาลากลางชั้น 4 -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509