USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มบทบาท อปท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปการเมือง และ เป็นวิทยาการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทท้องถิ่นกับการพัฒนาพื้นที่ โรงแรมบุษย์น้ำทอง ผู้ประสานงาน :ฃ สนง.ท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด 089-8512245 นายกอบต.ร่องเคาะ082-8919625
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานประชุมหารือโครงการตลาดนำร่อง Green Merket ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.30 น.   วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "แบบธรรมเนียมการปฏิบัติราชการของ อปท." รร.บุษย์น้ำทอง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมการติดตามและแก้ไขปัญหาดินสไลด์บริเวณพื้นที่ทิ้งเปลือกดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ ห้องประชุม สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   รับมอบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและ คสช.ประจำปี 2560 โรงเรียนบ้านแม่ก๋ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.30 น.   ร่วมพิธีส่งมอบงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล รร.แม่ก๋งวิทยา ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเถิน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุม คอก.บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2561 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509