USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำเสนอโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ห้องประชุม ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.30 น.   ร่วมชี้แจงแนวทางการพิจารณาโครงการชุมชนด้านการศึกษาของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2562 ห้องประชุม สนง.กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คอกก. พิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ (เทศบาล) ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น -
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.) - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
ปลัดจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
08.30 น.   เข้าร่วมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 21-25 พ.ค. 61 กรุงเทพมหานคร และ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509