USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2561 ห้องพวงชมพู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ผวจ.มอบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ประธานเปิดการอบรมสมาชิกทหารกองหนุนจังหวัดลำปาง ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๒ หอประชุมอำเภอเกาะคา ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา ผวจ.ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป. มอบ
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
08.30 น.   เข้าร่วมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 21-25 พ.ค. 61 กรุงเทพมหานคร และ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509