USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
07.30 น.   ประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองสีขาว เสื้อ+ กางเกง) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม สนง.พระพุทธ สุเมธ 087-9907811
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองสีขาว เสื้อ+ กางเกง) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ผู้ประสานงาน :สนง.พระพุทธ สุเมธ 087-9907811
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประธานพิธีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ซาวหลัง (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ผู้ประสานงาน : สนง.วัฒนธรรม ฯ อรทัย 081-8702978 นายวัระพันธ์ 089-9507296
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองสีขาว เสื้อ+ กางเกง) วัดจองคำ ต.บ้านหวด อ.งาว ผู้ประสานงาน : สนง.วัฒนธรรม ฯ ผอ.สงัด 092-2494368 จิราภรณ์ 081-8741578
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านนาฟาน ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.30 น.    ประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
07.30 น.   พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองสีขาว เสื้อ+ กางเกง) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
14.00 น.   พิธีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ซาวหลัง (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) วัดพระเจดีย์ซาวหลัง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
18.00 น.   พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองสีขาว เสื้อ+ กางเกง) วัดจองคำ ต.บ้านหวด อ.งาว -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
07.00 น.   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพืธีเปิดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราาะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ณ วัดบรรพตสถิต ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง รอง ผวจ.มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
19.30 น.   ประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน วัดบุญวาทย์วิหาร ผวจ.มอบ
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
07.30 น.   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
14.00 น.   เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาฯ วัดจองคำ พระอารามหลวง อ.งาว -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509