USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ประธานการประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   มล.พิพัฒนฉัตร ดิสกุล หัวหน้าโรงช้างต้น สำนักพระราชวัง ขอเข้าพบหารือข้อราชการ ห้องประชุม สนง.ผู้ว่า ฯ -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.00 น.   ประธานในพิธีมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ และปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ.วังเลียบ ม.5 ต.บุนนาคพัฒนา อ.เมือง ผู้ประสานงาน : สนง.เกษตร ฯ จิตติมา 081-3868677
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.    ประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2561 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.    ประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.    ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2561 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ลำปาง และประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ลำปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.) ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.30 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.30 น.   ประชุมคณะความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จว.ล.ป. ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานเปิดโครงการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการ ณ ศาลาบำเพ็ญ วัดพระแก้วดอนเต้า ผวจ.มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จว.ล.ป. ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
08.00 น.   เข้าร่วมประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2561 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
14.00 น.   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.)จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509