USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริ (อ.เมือง, อ.งาว) ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. สนจ.ยพ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประชุมติดตามแผนปฏิบัติการพัฒนา "หมู่บ้านปันสุข" ห้องประชุมอาลัมภางค์ ปค.
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.00 น.   บันทึกรายการวิทยุ "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลป. ชุติกาญจน์ 089-9529165
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดลำปาง (ก.ช.ภ.จ.ลป) ครั้งที่ 6/2561 ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ ผวจ.มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 อาคารดำรงราชานุสรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กทม. -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
07.19 น.   ร่วมพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ มทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
ปลัดจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประชุมเพื่อรับฟังรายงานสรุปข้อมูลแนวทางขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ<<<   ย้อนหลัง | เดือน ตุลาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31