USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   5-7 ต.ค. 61 ศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จ.น่าน -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ออกรายการวิทยุ "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลป. ชุติกาญจน์ 089-9529165
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีวางพวงมาลา พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว พร้อมหมวก) ลานอนุสาวรีย์พ่อเจ้าบุญวาทย์ โรงเรียนบุญวาทย์ ฯ ครูนาย 081-9601924
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-    ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 อาคารดำรงราชานุสรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กทม. -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
09.00 น.   ร่วมพิธีวางพวงมาลา พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว พร้อมหมวก) ลานอนุสาวรีย์พ่อเจ้าบุญวาทย์ -
ปลัดจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จ.น่าน -<<<   ย้อนหลัง | เดือน ตุลาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31