USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมหารือแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แคมเปญลำปางปลายทางฝัน ห้องประชุม สนจ.ลป. -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   มอบถุงยังชีพประทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม และ รร.แม่ช่อฟ้า อ.แจ้ห่ม ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
08.30 น.   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
ปลัดจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมหารือแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แคมเปญลำปางปลายทางฝัน ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมหารือแนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน ตุลาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31