USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมการดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมหารือข้อราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 11/61 ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   พบแพทย์ตามนัด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
07.30 น.   เป็นประธานพิธีงานทำบุญตักบาตรเทโรโวหณะ และทอดกฐินสามัคคี วัดรัตนคูหา (ถ้ำผากล้วย) อ.แม่เมาะ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
ปลัดจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ประชุม กบจ.ลำปาง ครั้งที่ 11/2561 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน ตุลาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31