USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสายงาน รมน. (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) ห้องประชุมพญามังราย มทบ.37 จ.เชียงราย -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
12.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน สโมสรดุริยบันเทิง -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ตรวจสถานที่เป็นโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ห้างบิ๊กซี ผวจ.มอบ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประชุม กรอ.จ.ลำปาง ครั้งที่ 5/2561 ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ห้องประชุมสำนักงานแรงงานฯ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2561 ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่น -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
09.30 น.   ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสายงาน รมน. ห้องประชุมพญามังราย มทบ.37 จ.เชียงราย -
ปลัดจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประชุม กรอ.จ.ลำปาง ครั้งที่ 5/2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -<<<   ย้อนหลัง | เดือน ตุลาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31