USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   รับฟังบรรยาย หัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์/จุดเน้นพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   มอบแนวทางการปฏิบัติงานเน้นหนักในกลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   มอบแนวทางการปฏิบัติงานเน้นหนักในกลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครลำปาง สนามกอล์ฟ กฟผ. -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
08.30 น.   ร่วมพิธีทอดกฐิน มทบ.32 วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง จ.ลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
09.00 น.   ร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการศูนย์ประสานงานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน จังหวัดลำปาง สโมสรนายทหาร มทบ.32 อ.เมือง จ.ลำปาง -
ปลัดจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน ตุลาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31