USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ร่วมเป็นเกียรติ "โครงการบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" (เริ่มเวลา 08.00 - 15.00 น.) อาคารบุญชูตรีทอง กาชาด
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประธานประชุมกองจัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน งานฤดูหนาว ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คพรฟ. ครั้งที่ 17 สนง.กองทุนไฟฟ้าฯ แม่เมาะ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข "วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ" จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ผวจ.มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (VDO Conferance) ห้องประชุม เวียงละกอน -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.    ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (VDO Conferance) ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563 ห้องเพชรรัตน์ รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ผวจ.มอบ<<<   ย้อนหลัง | เดือน ธันวาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31