USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
07.45 น.   ประธานพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) ห้องรับรองอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประชุมแผนงานการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว (การจัดงาน OPEN HOUSE LAMPANG) ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประธานพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) ศพก.เครือข่ายแปลงใหญ่ลำไย บ้านวังศรภูมิ หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง สนง.เกษตร ฯ ชำนาญ 084-4886393
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
07.45 น.   กล่าวรายงานพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" (ชุดปกติขาว) อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลและการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ผวจ.มอบ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.30 น.   ประชุมติดตามกิจกรรมเพิ่มเติม "Bike อุ่นไอรัก" ห้องประชุมเขลางค์นคร -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2561 ห้องประชุมศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 อ.เกาะคา -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   คณะ To be number one จังหวัดลำปาง เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกสิทธิ์ฯ ราษฎรอพยพ อำเภอแม่เมาะ ห้องประชุม สนง.ที่ดิน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนธันวาคม 2561" - -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดลำปาง ห้องเวียงละกอน -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
07.30 น.    พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
07.30 น.   พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   พิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
15.30 น.   ประชุมติดตามการดำเนินงานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ห้องประชุมเขลางค์นคร -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
07.00 น.   พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดลำปาง อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   พิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานประชุม คอกก.พิจารณาอุทธรณ์ฯ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
14.30 น.   ประชุมคณะทำงานด้านกิจกรรมเพิ่มเติม กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ห้องประชุมเวียงละกอน -<<<   ย้อนหลัง | เดือน ธันวาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31