USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ออกรายการวิทยุ "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลป. ชุติกาญจน์ 089-9529165
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานเปิดเวทีเสวนาปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้องประชุมเวียงแก้ว ชั้น 2 โรงแรมลำปางเวียงทอง พมจ.
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น "หมู่บ้านปันสุข" ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ม.ราชภัฏลำปาง ดร.ดวงใจ 086-1168855
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   หารือกับสภาพัฒน์เรื่องงบประมาณฯ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.45 น.   ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับพิธีปล่อยแถวกำลังพลยุทธการการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดลำปาง (แต่งกายชุดเครื่องแบบกากี พร้อมหมวก) อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อ.งาว ผวจ.มอบ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2563 ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประถมศึกษา ม.สวนดุสิต ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผวจ.มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ห้องประชุม อบจ. ลำปาง อ.เกาะคา ผวจ.มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
09.30 น.   การประชุมเพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น "หมู่บ้านปันสุข" ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ม.ราชภัฏลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
13.30 น.   ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2563 ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประถมศึกษา ม.สวนดุสิต -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ห้องประชุม อบจ.ลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ห้องประชุม 100 ปี ร.ร.ลำปางกัลยาณี -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   หารือกับสภาพัฒน์เรื่องงบประมาณฯ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน ธันวาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31