USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
07.30 น.   เข้าร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ร่วมประชุมหารือข้อราชการสําคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุม1 อาคาร3 ชั้น5 ปภ กทม. -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมงานอุ่นไอรักร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง (การแต่งกาย : เสื้อราชปะแตน + นุ่งโจงกระเบน) ลานพระราชวังสวนดุสิต -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณเพื่อพัฒนากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาประจำปี ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.30 น.   ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุย) (แต่งกายเครื่องแบบกากี) สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   เข้าร่วมการประกอบพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง บริเวณศาลหลักเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) และสถาบันการพลศึกษา -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ศูนย์อบรมนิรภัย ปภ.เขต 10 -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
07.30 น.   ร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ของ กอ.รมน. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ร่วมการประกอบพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง บริเวณศาลหลักเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) และสถาบันการพลศึกษา -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ศูนย์อบรมนิรภัย ปภ.เขต 10 -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศุนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ส่วนกลาง ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 รร.เดอะสุโกมล กทม. -<<<   ย้อนหลัง | เดือน ธันวาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31