USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.55 น.   ประธานฝ่ายฆราวาส "พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี" (การแต่งกาย : ชุดสุภาพสีขาว เสื้อ + กางเกง) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม สนง.พระพุทธ ฯ สุเมธ 087-9907811
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ รร.ลำปางเวียงทอง -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุม ก.จ.จ. ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   พบแพทย์ตามนัด โรงพยาบาลลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ประธานพิธีรับมอบมติสมัชชาครอบครัว พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ลำปาง สรรค์สร้าง ปันสุข เพื่อครอบครัวอบอุ่น ไร้ความรุนแรงทุกรูปแบบ" และกล่าวปิดการประชุมสมัชชาครอบครัว จังหวัดลำปาง ห้องประชุมร่มไทร สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ผวจ.มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.30 น.   พิธีมอบใบประกาศ โครงการหมู่บ้าน อพป. บ้านแม่วะน้ำดิบ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
15.00 น.   ประชุม VTC เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ นขต.กอ.รมน.ภาค 3 มทบ.32 -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
15.55 น.   ร่วม "พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี" (การแต่งกาย : ชุดสุภาพสีขาว เสื้อ + กางเกง) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
18.00 น.   พบปะชุมชนอิสลาม มัสยิดในจังหวัดลำปาง -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การสร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
14.30 น.   พิธีรับมอบมติสมัชชาครอบครัวจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ห้องประชุมร่มไทร สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ จ.ลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31