USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ประธานการประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมวียงละกอน -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.15 น.   มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) ห้องรับรอง ชั้น 3 -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน พ.ค. 2562 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พ.ค. 2562 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ห้องประชุมวียงละกอน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน พ.ค. 2562 ห้องประชุมวียงละกอน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พ.ค. 2562 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมความมั่นคงฯ และยาเสพติดฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.30 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พ.ค. 2562 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
15.00 น.   บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ ไม่สวมหมวก) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน พ.ค. 2562 ห้องประชุมวียงละกอน -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พ.ค. 2562 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.00 น.    มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ห้องรับรอง ชั้น 3 -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมความมั่นคงฯ และยาเสพติดฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน พ.ค. 2562 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พ.ค. 2562 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
15.00 น.   บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31