USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีบวงสรวงหลักเมืองและสืบชาตาเมืองลำปาง ประจำปี 2562 (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง) ลานอเนกประสงค์หลักเมืองลำปาง ทน. นัทธ์หทัย 065-8922936
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   รองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ คณะ เข้าพบ ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมหารือการจัดทำคำของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2564 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (การแต่งกายชุดปกติขาวพร้อมหมวก+ ปลอกแขนไว้ทุกข์) บริเวณสวนพฤษาชาติ กฟผ. แม่เมาะ ผวจ.มอบ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมคณะกรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ผวจ.มอบ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุม สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   คณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง รายงานตัว ห้องปฏิบัติงาน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   นางรวิวรรณ บุรินทร์ศักดิ์เสมา ผู้ตรวจการประจำพื้นที่เขต 5 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   คณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานในการประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3) ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ร่วมพิธีบวงสรวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปาง 2562 ลานเอนกประสงค์ หลักเมืองลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำปางฯ ห้องประชุม สนง.ทสจ. ผวจ.มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ห้องประชุม เขลางค์นคร -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.00 น.   ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณสวนพฤกษชาติ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ ย้าย นำเข้า และค้าวัตถุระเบิด ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 บริเวณสวนพฤษาชาติ กฟผ. แม่เมาะ -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ ย้าย นำเข้า และค้าวัตถุระเบิด ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น รอง ผวจ.มอบ
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุม คอกก.อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำปางฯ ห้องประชุม สนง.ทสจ.ลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุม คกก. To Be Number One ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ห้องประชุม สนง.ปภ. -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31