USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ออกรายการวิทยุ "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลป. ชุติกาญจน์ 089-9529165
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ประธานการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) อบจ.ลป. -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดลำปาง ห้องประชุมเขลางค์ -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
17.45 น.   ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) อบจ.ลป. -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุม สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.วัฒนธรรม จ.ลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) อบจ.ลป. -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้สถาบันการเงิน ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่น -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) อบจ.ลป. -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กอช. ห้องประชุม สนง.ปภ.จว.ลป. -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
18.00 น.   กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดลำปาง อบจ.ลป. -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานประชุมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในศาลากลางจังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
17.00 น.   กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดลำปาง อบจ.ลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31