USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.30 น.   ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว พร้อม หมวก) โรงเรียนวังเหนือวิทยา -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.40 น.   ร่วมประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์วาตภัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โรงเรียนวังทองวิทยา -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.30 น.   กล่าวต้อนรับ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ลานสนามโรงเรียนวังทองวิทยา -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ประธานพิธีเปิด กิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาคต่างๆ ครั้งที่ 2 โรงแรมลำปางเวียงทอง ท่องเที่ยว ฯ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนห้างฉัตร หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พร้อมคณะ เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ห้องประชุมมณีโชติรส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ร่วมประชุมรับฟังการบบยายผลการดำเนินงานของ ศอ.จอส.ภาค 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร จ.พิษณุโลก -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
10.00 น.   ร่วมประชุมการบรรยายในโอกาสศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 ณ ห้องคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ผวจ.มอบ
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง โรงเรียนวังเหนือวิทยา -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤศจิกายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30