USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) ห้องรับรองชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด ประจำปี 2562 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประชุมหารือการจัดงาน "เทศกาลดอกเสี้ยวบาน เปิดบ้านป่าเหมี้ยง" - -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยฯ พนักงานส่วนตำบล ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดและคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการตามปกติ - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
09.00 น.   ประชุม นขต.ทภ.3 / กอ.รมน.ภาค3 ห้องประชุมคชรัตน์ 1 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
13.30 น.   ประชุมหารือและกำหนดคุณสมบัติกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน กอ.รมน.จังหวัด ห้องประชุมกุลพิจิตร บก.กอ.รมน.ภาค ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
08.30 น.   พิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ห้องรับรอง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดลำปงา -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรักสามัคคีชุมชนคุณธรรม(บวร) ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมนำเสนอโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ห้องประชุมเวียงละกอน -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31