USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   เข้าร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตที่ 15 และเขตที่ 17 (นายนิพันธ์ บุญหลวง) เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.มอบ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพันธ์ บุญหลวง) ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รพ.ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ อ.เกาะคา ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดลำปาง ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง (กทท.) เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด ห้องประชุมเขลางค์ ชั้น 3 -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ลงพื้นที่ตรวจติดตามจุดบริการฯ ทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และด่านความมั่นคงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่านจุดตรวจ อ.สบปราบ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
08.30 น.   ประชุม VTC คสช.- กกล.รส. ห้อง warroom มทบ.32 -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
13.00 น.   พิธีเปิดการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้าน อพป. บ้านสบสุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จว.ล.ป. -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพันธ์ บุญหลวง) ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
11.00 น.   เข้าร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31