USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ นายฌอน โอนิลล์ พร้อมด้วยผู้ช่วยกงสุลฝ่ายข่าวสาร การศึกษา และวัฒนธรรม แอนนา ฮวิน เข้าเยี่ยมคารวะ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานเปิดงานกิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย -
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.30 น.   ประชุมหารือเตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ห้องประชุม ผวจ.ลป. -
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.30 น.   มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ สัมภาษณ์สำหรับดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   หารือข้อราชการ เรื่อง การจัดงานรถไฟ รถม้า ประจำปี 2563 ห้องปฏิบัติงาน -
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.30 น.   ประชุมหารือเตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ห้องประชุม ผวจ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ลาพักผ่อน - -
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.)
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ (นายฌอน โอนีลล์) ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
15.30 น.   ประชุมหารือเตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ห้องประชุม ผวจ.ลป. -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ (นายฌอน โอนีลล์) ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุม คกก.ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)จ.ลำปาง ครั้งที่ 5/2562 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
15.30 น.   ประชุมหารือเตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ห้องประชุม ผวจ.ลป. -<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30