USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   คณะเสือ - สิงโตทอง อวยพรในเทศกาลตรุษจีน จวนผู้ว่า ฯ มูลนิธิเพื่อการศึกษา ฯ อ.ปาริชาติ 081-6031272
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง Learning by doing ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 จังหวัดลำปาง ห้องเวียงคำ ชั้นลอย โรงแรมลำปางเวียงทอง ผู้ประสาน จ่าจังหวัด 081-1721870
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.00 น.   ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีขาว) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม สนง.พระพุทธ ฯ ผู้ประสาน สุเมธ 087-9907811
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.30 น.   ร่วมงาน Dinner Talk ในงาน CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 และวิทยากรร่วมกล่าวปาฐกถาในช่วง Dinner Talk ในหัวข้อ "Leadership in Crisis Management : ผู้นำกับการจัดการในภาวะวิกฤต" ลานโพธิ์ (หน้าอาคารเรียนรวม 5 ชั้น)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ม.ธรรมศาสตร์ พิมพ์ฉัตร 099-9196419
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 5 สำหรับเขตตรวจราชการที่ 15 ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.    ประชุม VDO Conference เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.30 น.   ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีขาว) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม -
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง -
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.30 น.   ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีขาว) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม -
พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.)
10.00 น.   ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา ฯภาค 3 เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ห้องประชุม หน้าห้องผู้ว่าฯ -
พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.)
14.00 น.   ประชุม VDO Conference เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง ปี 2563 ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานเปิดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติกิจกรรมทำแนวกันไฟ ณ ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง รองผวจ.มอบ
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ประธานตรวจสอบเอกสารหลักฐานและปริมาณข้าวเปลือก/ข้าวสาร ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2562/63 หจก.ปัณณพัฒน์รุ่งเรืองกิจ 201 ม.9 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.    ประธานตรวจสอบเอกสารหลักฐานและปริมาณข้าวเปลือก/ข้าวสาร ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2562/63 หจก.แสงรุ่งเรืองทรัพย์ไพศาล 19 ม.3 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
16.00 น.    ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 5 สำหรับเขตตรวจราชการที่ 15 ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30