USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   รับมอบเงินบริจาคให้ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดลำปาง ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 "จิตอาสา พัฒนา ภูมิปัญญา" เยาวชนลำปาง เดินหน้า สร้างสรรค์ ปันสุข บริเวณลานหน้าวัดปงสนุก ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่น -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ประชุม VTC ทบ./ทภ.3/มทบ.32 Warroom มทบ.32 -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่น -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   ร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ "ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน" (National Strategy in Action : Integrated Implementation For THAIS) ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ผวจ.มอบ
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ห้องปริ้นซ์บอลรูม ชั้น 11 รร.ปริ้นซ์พาเลซ คลองมหานาค กทม. รอง ผวจ.มอบ<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30