USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
12.30 น.   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธี ฯ (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) ด้านหน้าโครงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.15 น.   ผู้เข้าร่วมพิธี ฯ พร้อม ซักซ้อมพิธีมอบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   เข้าร่วมพิธีมอบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   หารือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินและทรัพย์สินของผุ้อพยพหมู่บ้าน สวนป่าเเม่เมาะ บริเวณปากอุโมงค์ ม.7 ต.บ้านดง อ.เเม่เมาะ -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประชุมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   เข้าร่วมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องราชา 1 ชั้น 11 รร.ปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม. -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30