USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
08.30 น.   มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) ห้องรับรองชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
09.00 น.   ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด ประจำปี 2562 ห้องประชุมเวียงละกอน -
13.00 น.   ประชุมหารือการจัดงาน "เทศกาลดอกเสี้ยวบาน เปิดบ้านป่าเหมี้ยง" - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กุมภาพันธ์ 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28