USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันอังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
09.00 น.   ให้ข้อมูลบันทึก VTR เกี่ยวกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.มอบ
10.00 น.   ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ผวจ.มอบ
11.00 น.   ประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลแผนงาน/โครงการ และเตรียมอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ของคณะ ห้องประชุมเขลางค์นคร -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31