USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ -
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดและคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมเวียงละกอน -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กุมภาพันธ์ 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28