USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
09.00 น.   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตที่ 15 และเขตที่ 17 (นายนิพันธ์ บุญหลวง) เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.มอบ
09.30 น.   ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพันธ์ บุญหลวง) ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
13.30 น.   ประธานประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รพ.ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ อ.เกาะคา ผวจ.มอบ<<<   ย้อนหลัง | เดือน ธันวาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31