USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง


วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
08.30 น.   พิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ห้องรับรอง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดลำปงา -
10.00 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรักสามัคคีชุมชนคุณธรรม(บวร) ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กุมภาพันธ์ 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28