กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๗.๐๐ น.      แถลงข่าวการจัดงานงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประชุมขับเคลื่อน เปิดตัวโครงการ "ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม" และโครงการ "รักษ์น้ำวัง ด้วยพลังจิตอาสา" ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
๐๙.๓๐ น.      ประชุม นขต. (วาระพิเศษ) หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. -

ปลัดจังหวัดลำปาง
-      - - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดโครงการ "ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม" ห้องประชุมอาลัมภางค์ -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ