กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันอังคาร ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว พร้อม หมวก) ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผู้ประสานงาน : พมจ. ผอ.อุบลวรรณ 086-4120152
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๔.๓๐ น.      พบ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 (ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ปั้นประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่ 15 (เดิม) ติดกับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน : จนท.สำนักงบ ฯ เมย์ 092-6505516
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๗.๓๐ น.      เดินทางไปราชการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ให้ข้อมูลบันทึก VTR เกี่ยวกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๑.๐๐ น.      ประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลแผนงาน/โครงการ และเตรียมอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ของคณะ ห้องประชุมเขลางค์นคร -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      - - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๐๙.๐๐ น.      เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ -
นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-      ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ