กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ นายฌอน โอนิลล์ พร้อมด้วยผู้ช่วยกงสุลฝ่ายข่าวสาร การศึกษา และวัฒนธรรม แอนนา ฮวิน เข้าเยี่ยมคารวะ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      ประธานเปิดงานกิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย -
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๕.๓๐ น.      ประชุมหารือเตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ห้องประชุม ผวจ.ลป. -
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๖.๓๐ น.      มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ สัมภาษณ์สำหรับดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      หารือข้อราชการ เรื่อง การจัดงานรถไฟ รถม้า ประจำปี 2563 ห้องปฏิบัติงาน -
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๕.๓๐ น.      ประชุมหารือเตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ห้องประชุม ผวจ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      ลาพักผ่อน - -
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.)
-      ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ (นายฌอน โอนีลล์) ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
๑๕.๓๐ น.      ประชุมหารือเตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ห้องประชุม ผวจ.ลป. -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ (นายฌอน โอนีลล์) ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประชุม คกก.ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)จ.ลำปาง ครั้งที่ 5/2562 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๕.๓๐ น.      ประชุมหารือเตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ห้องประชุม ผวจ.ลป. -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ