กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๔.๓๐ น.      ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว พร้อม หมวก) โรงเรียนวังเหนือวิทยา -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๔.๔๐ น.      ร่วมประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์วาตภัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โรงเรียนวังทองวิทยา -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๕.๓๐ น.      กล่าวต้อนรับ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ลานสนามโรงเรียนวังทองวิทยา -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๘.๐๐ น.      ประธานพิธีเปิด กิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาคต่างๆ ครั้งที่ 2 โรงแรมลำปางเวียงทอง ท่องเที่ยว ฯ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานประชุมการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนห้างฉัตร หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พร้อมคณะ เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ห้องประชุมมณีโชติรส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ร่วมประชุมรับฟังการบบยายผลการดำเนินงานของ ศอ.จอส.ภาค 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร จ.พิษณุโลก -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
๑๐.๐๐ น.      ร่วมประชุมการบรรยายในโอกาสศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 ณ ห้องคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ผวจ.มอบ
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๔.๐๐ น.      ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง โรงเรียนวังเหนือวิทยา -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ