กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันจันทร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๔.๓๐ น.      - - -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน และติดตามประเมินผลโครงการชุมชน ครั้งที่ 1/2562 และ ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุม สนง.กองทุนแม่เมาะ -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประชุมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประธานพิธียกช่อฟ้า วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" ห้องประชุม สนง.พระพุทธศาสนา ผวจ.มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุม เวียงละกอน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง 2/2562 ห้องประชุม เวียงละกอน -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๐๘.๓๐ น.      ประชุม VTC คสช.-กกล.รส.จว.ล.ป. Warroom มทบ.32 -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๑๓.๓๐ น.       ร่วมต้อนรับ พล.ต.กรีพล อุทิตสาร ผอ.สน.ปรมน.จว.15 / ปษ.ผอ.รมน.ภาค 3 ตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. จว.ล.ป. อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุม เวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประชุม คอกก.นโยบายที่ดินจังหวัดลำปาง (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมเวีบงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประชุม คอกก.ป้องกันและปราบปรมการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมเวียงละกอน -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ