กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๘.๐๐ น.      ออกรายการวิทยุ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลป. ชุติกาญจน์ 089-9529165
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๑๐ น.      ประธานพิธีปลูกต้นไม้ ตามกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง และชุมชน จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (การแต่งกาย : ชุดสุภาพสีเหลือง) โรงเรียนแม่ทะวิทยา ม.7 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ ทสจ. ฯ สิทธิชัย 081 952 3806
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๐๐ น.      ประชุมหารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข ห้องประชุมเวียงละกอน สนจ.ยพ.
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๘.๓๐ น.      ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมกลองภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีเหลือง) สวนสาธารณะเขลางค์นคร สนง.วัฒนธรรม ฯ อุบลวรรณ 081-8702960
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      ประธานประชุม ก.บ.จ.ลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานประชุม คอกก.บริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุม สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเกาะคา ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๐๘.๓๐ น.      ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ ตามกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง และชุมชน จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (การแต่งกาย : ชุดสุภาพสีเหลือง) โรงเรียนแม่ทะวิทยา ม.7 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๑๘.๓๐ น.      ร่วมงานมหกรรมกลองภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีเหลือง) สวนสาธารณะเขลางค์นคร -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเกาะคา ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      ประชุม ก.บ.จ.ลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ