กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๑.๐๐ น.      เข้าร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตที่ 15 และเขตที่ 17 (นายนิพันธ์ บุญหลวง) เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.มอบ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพันธ์ บุญหลวง) ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รพ.ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ อ.เกาะคา ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดลำปาง ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง (กทท.) เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประชุมพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด ห้องประชุมเขลางค์ ชั้น 3 -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๔.๐๐ น.      ลงพื้นที่ตรวจติดตามจุดบริการฯ ทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และด่านความมั่นคงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่านจุดตรวจ อ.สบปราบ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
๐๘.๓๐ น.      ประชุม VTC คสช.- กกล.รส. ห้อง warroom มทบ.32 -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
๑๓.๐๐ น.      พิธีเปิดการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้าน อพป. บ้านสบสุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จว.ล.ป. -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพันธ์ บุญหลวง) ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๑.๐๐ น.      เข้าร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ