กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๐๐ น.      ประธานการประชุมชี้แจงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานผู้ประกอบธุรกิจโรมแรมฯ คำสั่ง คสช 6/62 ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เมืองลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๔.๐๐ น.      เข้าร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๐๘.๐๐ น.      ร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนา ทภ.3 ครบรอบปีที่ 117 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประธานพิธีเปิดโครงการ "101 อาชีพ"กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดปงสนุกเหนือและวัดปงสนุกใต้ รอง ผวจ.มอบ
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประชุม คกก.พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2562 ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ