กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๘.๓๐ น.      มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) ห้องรับรองชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด ประจำปี 2562 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๐๐ น.      ประชุมหารือการจัดงาน "เทศกาลดอกเสี้ยวบาน เปิดบ้านป่าเหมี้ยง" - -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยฯ พนักงานส่วนตำบล ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดและคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      ปฏิบัติราชการตามปกติ - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
๐๙.๐๐ น.      ประชุม นขต.ทภ.3 / กอ.รมน.ภาค3 ห้องประชุมคชรัตน์ 1 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
๑๓.๓๐ น.      ประชุมหารือและกำหนดคุณสมบัติกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน กอ.รมน.จังหวัด ห้องประชุมกุลพิจิตร บก.กอ.รมน.ภาค ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
๐๘.๓๐ น.      พิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ห้องรับรอง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดลำปงา -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรักสามัคคีชุมชนคุณธรรม(บวร) ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประชุมนำเสนอโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ห้องประชุมเวียงละกอน -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ