กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันอังคาร ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการ อ.วังเหนือ ผู้ประสานงาน : ร.ท.บำรุง 063-2085651
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์สร้างทางลำปาง สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 1 (ลำปาง) -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานประชุม คกก.พิจารณาอุทธรณ์ ราย บริษัท พีเอเอส (2556) จำกัด ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัดลำปาง) ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นฯ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตป่าชุมชนตามมติ คณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2540 ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นฯ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๗.๐๐ น.      คณะเทศบาลตำบลเถินบุรี อ.เถิน ดำหัวรอง ผวจ.ลป บ้านพัก -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-      ปฎิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-      ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ