2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

การประปาส่วนภูมิภาค อ.เกาะคา และ อ.เถิน จ.ลำปาง นำบุคลากรศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ ของ กฟผ.แม่เมาะ

การประปาส่วนภูมิภาค อ.เกาะคา และ อ.เถิน จ.ลำปาง นำบุคลากรศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ ของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็ง....
(20/08/2562)กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เสนอโครงการดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นผาลาด-แม่เมาะ จ.ลำปาง

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เสนอโครงการดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นผาลาด-แม่เมาะ จ.ลำปาง พร้อมกับการปรับไหล่ทางให้กว้างกว่าเดิม เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ของผู้ใช้รถใช้ถนน....
(20/08/2562)จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ร่วมสร้างโอกาสการรักษาแก่ประชาชน เริ่มปลายเดือนนี้

โรงพยาบาลศูนย์ลำปางร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่เตรียมพร้อมให้บริการผ่านคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการให้คำปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป....
(20/08/2562)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link