2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ประชาชนจิตอาสา อ.สบปราบ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง นำประชาชนในพื้นที่ร่วมแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน `เราทำความ ดีด้วยหัวใจ` ช่วยกันลงแรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล....
(16/12/2561)ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านห้วยเรียนเปิดจุดเช็คอินชวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมบรรยากาศ รับลมหนาว

ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านห้วยเรียนเปิดจุดเช็คอินชวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมบรรยากาศ รับลมหนาว....
(16/12/2561)ประกันสังคมจังหวัดลำปางแจ้งผู้ประกันตนทำฟันในคลินิกและโรงพยาบาล โดยไม้ต้องสำรองจ่าย

ประกันสังคมจังหวัดลำปางแจ้งผู้ประกันตนทำฟันในคลินิกและโรงพยาบาล โดยไม้ต้องสำรองจ่าย....
(16/12/2561)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link