2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

สถานการณ์คุณภาพอากาศของจังหวัดลำปาง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

มีรายงานคุณภาพอากาศของจังหวัดลำปาง เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมาจากรายงานไฟป่าหมอกควันศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันศูนย์รวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด รายงานว่าจากการตรวจวัดคุณภาพในจังหวัดลำปาง พบปริมาณฝุ่นละออง เฉลี่ยเวลา 24 ชั่วโมง....
(18/02/2562)ภาคเอกชนใน จ.ลำปาง มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่ม จนท. ดับไฟป่า

ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่ายของวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปางแจ่มใส หลังสถานการณ์หมอกควันไฟป่าเริ่มคลี่คลาย ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ถึงระดับดี แต่หลายๆ จุดในพื้นที่ที่ได้เคยเกิดไฟไหม้ป่า เจ้าหน้าที่ยังคงมีรายงานพบเห็นกลุ่มควันและไฟป่าอยู่บ้าง ทำให้ทุกหน่วยต้องคอยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะที่ทา....
(18/02/2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกำจัดขยะมูลฝอยรวม แบบครบวงจร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี 2562 เห็นชอบบันทักข้อตกลงความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยอื่น รวม 48 แห่ง....
(18/02/2562)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ