คณะผู้บริหาร


นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง